KUSHTET E PËRGJITHSHME PËR POROSITIN ONLINE, PAGESËN DHE BLERIMIN E PRODUKTEVE PËRMES FAQIT TË FAQIT TË DUNIPA DOOEL SHKUP

 1. HYRJE

Objekt i këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme është përcaktimi i kushteve për porositjen, pagesën dhe blerjen online të produkteve përmes faqes së internetit të DUNIPA DOOEL – Shkup http://www.dunipa.com.

Secili nga termat e mëposhtëm ka kuptimet e mëposhtme për sa i përket këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme për blerjet në internet:

Vizitor i faqes është çdo person që hyn në uebfaqen http://www.dunipa.com përmes mjeteve të komunikimit elektronik dhe shqyrton ofertën e produkteve të DUNIPA DOOEL – Shkup.

Blerësi është personi fizik ose juridik i cili përmes ueb faqes së DUNIPA DOOEL – Shkup porosit dhe blen produkte nga oferta e DUNIPA DOOEL – Shkup.

Për Vizitorin ose Blerësin, i cili hyn në marrëdhënie afariste me DUNIPA DOOEL – Shkup, zbatohen rregulloret pozitive juridike në Republikën e Maqedonisë së Veriut në fushën e komunikimeve elektronike, tregtisë elektronike, mbrojtjes së të dhënave personale dhe mbrojtjes së konsumatorëve, si dhe Kushtet e Përgjithshme për mënyrën e qasjes dhe përdorimit, përkatësisht blerjen e produkteve të DUNIPA DOOEL – Shkup.

 1. REGJISTRIMI I BLERESIT

Blerësi i cili blen produkte nga oferta e DUNIPA DOOEL – Shkup duhet të regjistrohet/login në ueb faqen e DUNIPA DOOEL – Shkup që të mund të realizojë porosinë online.

Përdoruesi ka mundësinë të regjistrohet si blerës online për të pasur një pasqyrë të porosive të tij online ose përmbajtjeve të tjera të personalizuara. Kështu, regjistrimi si blerës online për të bërë porosi për produkte të caktuara nga oferta jonë është i mundësuar.

Përdoruesi ose blerësi i regjistruar duke plotësuar formularët e blerjes nga faqja e internetit http://www.dunipa.com konfirmon plotësisht saktësinë e të dhënave që fut në formular, përfshirë të dhënat personale. Në momentin e porositjes së produktit të caktuar nga oferta, Blerësi pajtohet me këto Kushte të Përgjithshme për porositjen, pagesën dhe blerjen online të produkteve përmes faqes së internetit të DUNIPA DOOEL – Shkup.

Lidhur me të dhënat personale dhe mbrojtjen e tyre, DUNIPA DOOEL Shkup konfirmon se do të veprojnë në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale dhe rregulloret tjera pozitive në këtë fushë që vlejnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me ç’rast Rregullat themelore për mbledhjen, shfrytëzimin dhe mbrojtjen e të dhënat e të gjithë vizitorëve të faqes së internetit të DUNIPA DOOEL – Shkup http://www.dunipa.com, janë të shënuara në Politikën e Privatësisë, e cila është e publikuar në faqen e internetit të DUNIPA DOOEL – Shkup http://www.dunipa.com. Kjo politikë e privatësisë përcakton se çfarë të dhënash mblidhen gjatë vizitës dhe si përdoren ato.

 1. KUSHTET E PAGESËS

Pagesa për produktet e DUNIPA DOOEL – Shkup të blera përmes faqes së internetit http://www.dunipa.com (në tekstin e mëtejmë: Produktet) mund të bëhet në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

 • Pagesa me kartë pagese;
 • Pagesë një herë pas dorëzimit në adresën e shtëpisë;
 • Pagesa me transfertë bankare (me transfertë bankare).

3.1. Pagesa me karte pagese

Pagesa elektronike e produkteve të porositura mundësohet përmes Halk Bank Shkup, me të gjitha kartat e markës MasterCard dhe VISA të lëshuara nga çdo bankë në botë. Gjithashtu, produktet mund të paguhen edhe me kartela pagese të lëshuara nga bankat vendore në Republikën e Maqedonisë së Veriut që përdoren për pagesa elektronike.

Kur paguani me kartë pagese, autorizimi bëhet automatikisht online. Pas autorizimit të suksesshëm, Përdoruesi merr një njoftim për pagesën e suksesshme / të pasuksesshme me e-mail.

3.2. Pagesë një herë pas dorëzimit në adresën e shtëpisë

Blerësi i produktit të porositur përmes faqes së internetit të DUNIPA DOOEL – Shkup e paguan një herë në dorën e furnizuesit me rastin e dorëzimit të produktit në adresën e shtëpisë.

3.3. Pagesa me transfertë bankare (birmanisht)

Pagesa do të bëhet në llogarinë tonë të transaksionit. Kur paguani, sigurohuni që të shkruani numrin e porosisë. Porosia juaj do të dërgohet sapo fondet të depozitohen në llogarinë tonë të transaksionit.

 1. KUSHTET E DORËZIMIT

Dorëzimi bëhet në adresën e përcaktuar nga blerësi kur porosia ekzekutohet ekskluzivisht në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut vetëm te personi me statusin e blerësit (emri dhe mbiemri) ose te personi i përcaktuar si marrës i porosisë. nga Blerësi.

Dërgesa paguhet në shumën prej 150 denarë, pavarësisht nga shuma e porosisë, dhe marrja mund të bëhet ekskluzivisht nga blerësi (ose personi i caktuar për pranimin e porosisë) duke treguar një dokument identifikues të vlefshëm.

Dorëzimi i porosive bëhet përmes kompanive të dërgesës – partnerët logjistik të DUNIPA DOOEL – Shkup për këtë lloj dërgese.

Partnerët logjistik të DUNIPA DOOEL për këtë lloj dërgese, janë të detyruar të kontaktojnë blerësin për të rënë dakord për kohën e saktë të dorëzimit brenda 5 ditëve pune pas porosisë online.

Nëse furnizuesi – personi i autorizuar i partnerit logjistik të DUNIPA DOOEL – Shkup për këtë lloj dërgese nuk arrin të gjejë blerësin ose personin e specifikuar për të marrë porosinë në adresën e caktuar të dorëzimit, dërguesit do t’i lihen informacione me shkrim për një tentativa e dorëzimit dhe informacionet e kontaktit, ku Blerësi është i detyruar të telefonojë brenda 2 ditëve pune, për të riorganizuar datën e dorëzimit të porosisë në adresën e blerësit.

 

 1. PËRGJEGJËSIA E DUNIPA SHPSH NË RAST SHQYRTIMI, PËRDORIMI TË PAPËRDHSHËM DHE TË PAAUTORIZUAR TË INSTRUMENTIT TË PAGESËS.

DUNIPA DOOEL – Shkup heq dorë plotësisht nga çdo përgjegjësi për dëmin që mund t’i shkaktohet blerësit dhe/ose palëve të treta nëse ka ndodhur si rezultat i përdorimit jo të duhur dhe të paautorizuar të kartës së pagesës, dmth nëse për ndonjë arsye është keqpërdorur ose përdorur pa njohja dhe pëlqimi i pronarit ose nëse është vjedhur. Në rastet e përmendura DUNIPA DOOEL – Shkup nuk ka obligim për kthimin e mjeteve të paguara.

DUNIPA DOOEL -Shkup nuk mban përgjegjësi për shpenzimet për trafikun e internetit të blerësit dhe nuk do të përgjigjet për asnjë dëm që mund të ndodhë si rezultat i ndërprerjes së lidhjes së internetit në momentin e përdorimit të shërbimeve elektronike gjatë blerjes online.

 

 1. MBROJTJA DHE SIGURIA E TË DHËNAVE

DUNIPA DOOEL – Shkup merr përsipër të mbrojë privatësinë e të dhënave, duke përfshirë të dhënat personale të blerësit nga uebfaqja e DUNIPA DOOEL – Shkup dhe konfirmon se do të veprohet në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale dhe rregulloret tjera pozitive të këtij zonë e vlefshme në Republikën e Maqedonisë Veriore.

Rregullat themelore për mbledhjen, përdorimin dhe mbrojtjen e të dhënave të të gjithë vizitorëve të faqes së internetit të DUNIPA DOOEL – Shkup http://www.dunipa.com, janë të shënuara në Politikën e Privatësisë, e cila është e publikuar në faqen e internetit të DUNIPA DOOEL – Shkup http://www.dunipa. com . Kjo politikë e privatësisë përcakton se çfarë të dhënash mblidhen gjatë vizitës dhe si përdoren ato.

Gjatë vizitës së faqes në internet, DUNIPA DOOEL – Shkup nuk mbledh automatikisht të dhëna personale, përveç në rastet kur blerësi vullnetarisht do t’i vendosë këto të dhëna, për shembull, nëse për shitjen e produkteve të caktuara, futja e të dhënave personale është e detyrueshme, në rast të pjesëmarrja në sondazhe, lojëra shpërblyese ose kërkesa për informacion.

Parimet e përcaktuara në Politikën e Privatësisë vlejnë për mbrojtjen e të dhënave të të gjithë vizitorëve të faqes së internetit të DUNIPA DOOEL – Shkup, duke përfshirë blerësit e produkteve dhe shërbimeve nga uebfaqja e DUNIPA DOOEL – Shkup. Politika e privatësisë nuk vlen për vizitorët në faqet e tjera të internetit të aksesuara përmes faqes së internetit të DUNIPA DOOEL – Shkup.

 

 1. PAGESA ELEKTRONIKE

Pagesa bëhet në mënyrë elektronike, në kohë reale të transaksionit. Banka garanton sigurinë e transaksioneve të kryera nga Blerësi. Pagesa elektronike me kartela pagese bëhet me të dhëna që për shkak të sigurisë në komunikim nëpërmjet internetit janë të koduara duke përdorur një protokoll të veçantë.

Të dhënat në lidhje me kartën e pagesës së blerësit ose llogarinë e tij bankare dërgohen drejtpërdrejt në bankë nëpërmjet një lidhjeje të koduar. DUNIPA DOOEL – Shkup nuk i mbledh të dhënat e mësipërme dhe nuk ka qasje në informacione në lidhje me kartelën e pagesës ose llogarinë bankare.

DUNIPA DOOEL – Shkup në asnjë bazë nuk merr përgjegjësi për dëmin për shkak të transaksionit të paautorizuar, përkatësisht përdorimit të paautorizuar të të dhënave personale të blerësit gjatë realizimit të pagesës elektronike, sepse e gjithë pagesa elektronike është në kompetencë të Bankës.

 

 1. KTHIMI DHE RIFUNDIMI

Pas dorëzimit nuk ka mundësi të anulohet produkti i blerë dhe të anulohet shuma e paguar, përveç në rastet kur klienti ka të drejtë të anulojë blerjen në bazë të dispozitave imperative të Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit.

Nëse Blerësi vendos të paguajë për produktet me kartë pagese, ekziston mundësia e ndërprerjes së lidhjes së internetit në momentin e pagesës. Nëse kërkesa për pagesë është regjistruar nga DUNIPA DOOEL – Shkup, Blerësi merr një e-mail në adresën e tij të postës elektronike me një raport për gjendjen e pagesës, d.m.th. njoftim nëse transaksioni ishte i suksesshëm apo i pasuksesshëm.

Nëse blerësi merr konfirmim me e-mail në adresën e futur të e-mail për pagesë të suksesshme, dhe nuk e merr produktin brenda afatit të paraparë, në atë rast blerësi mund të paraqesë ankesë në dyqanin DUNIPA DOOEL – Shkup ose në porosinë e-mail @ dunipa .com ose në tel. +389 76 914 940. Blerësi është i detyruar të paraqesë krahas kundërshtimit një vërtetim të pagesës së konfirmuar dhe/ose një deklaratë nga banka për një transaksion të kryer.

DUNIPA DOOEL – Shkup do t’u përgjigjet të gjitha ankesave dhe ankesave të konsumatorëve brenda afatit të paraparë me ligj prej 15 ditësh.

 

 1. TË TJERA

Produkti rezervohet për dorëzim pas marrjes së pagesës nga banesa e blerësit.

Thjesht futja e produkteve në karrocë nuk do të thotë se është bërë një rezervim dhe se porosia është mbyllur. Nëse porosia nuk është plotësisht e kyçur, dmth përmbajtja e porosisë është ende në shportë dhe koha e pasivitetit të Vizitorit/Blerësit në http://www.dunipa.com është më e gjatë se 30 minuta, përmbajtja e karrocës do të fshihet automatikisht. .

DUNIPA DOOEL – Shkup rezervon të drejtën për ndryshimin e këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme pa njoftim paraprak, si dhe përmbajtjen e http://www.dunipa.com dhe versionin më të fundit të Kushteve të Përgjithshme për porositjen, pagesën dhe blerjen e produkteve online përmes faqes së internetit. të DUNIPA DOOEL – Shfrytëzuesi do të mund t’i lexojë në ueb faqen http://www.dunipa.com. Ndryshimet në këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme do të hyjnë në fuqi në datën e publikimit të tyre.

 

 

 

POLITIKA E PRIVATËSISË

 

E drejta e privatësisë dhe mbrojtja e të dhënave personale të përdoruesve është prioritet për Dunipa DOOEL – Shkup. Dunipa DOOEL – Shkup i kushton vëmendje të madhe mbrojtjes së të dhënave personale në të gjitha proceset e veta afariste, duke i zbatuar standardet e përcaktuara me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale në Republikën e Maqedonisë, dhe vlerëson besimin tuaj që na keni treguar duke i ndarë të dhënat tuaja personale. me ne. Ne përdorim të dhënat tuaja personale për të përpunuar porositë tuaja, për të dërguar gazeta ose për të kontaktuar me ju në mënyra të tjera, nëse na keni dhënë pëlqimin tuaj. Në të njëjtën kohë, ne përdorim të dhënat tuaja personale për të përmirësuar produktet tona dhe përvojën tuaj kur blini me ne përmes çdo kanali .

Me Politikën e Privatësisë, ne do të shpjegojmë se ku dhe si ruhen të dhënat personale të të gjithë klientëve të regjistruar në faqen tonë të internetit. Kjo politikë e privatësisë, mbrojtjes dhe sigurisë së të dhënave të përdoruesve të blerjeve online vlen vetëm për faqen e internetit https://www.dunipa.com/ Nëse ekziston një lidhje që do t’ju lidhë me faqe të tjera, ne nuk marrim asnjë përgjegjësi në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale të ofruara nga ato sajte, dmth. kjo Politikë e Privatësisë nuk zbatohet për vizitat tuaja në faqet e tjera të internetit që ju i aksesoni përmes faqes sonë të internetit.

 

Kjo Politikë e Privatësisë shpjegon se cilat të dhëna mblidhen nga Dunipa DOOEL – Shkup dhe synon t’ju japë një pasqyrë të qartë se si ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale që na jepni kur vizitoni ose regjistroheni në faqen tonë të internetit, angazhimin tonë për mbrojtjen e tyre, të drejtat tuaja dhe opsionet që keni për të kontrolluar informacionin tuaj personal dhe për të mbrojtur privatësinë tuaj.

 

 1. Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave tuaja personale

Informacioni personal është çdo informacion që lidhet me ju që ju identifikon personalisht, qoftë vetëm ose në kombinim me informacione të tjera të disponueshme për ne.

Ne mbledhim dhe përpunojmë të dhënat tuaja personale vetëm nëse ju vullnetarisht i siguroni duke u regjistruar në faqen tonë të internetit me qëllim të përdorimit të produkteve tona në përputhje me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale të Republikës së Maqedonisë.

Të dhënat tuaja personale mblidhen dhe përpunohen përmes:

 

 • Vizitoni faqen e internetit të Dunipa DOOEL Shkup
 • Komunikimi elektronik (dorëzimi i mesazheve elektronike) me Dunipa DOOEL Shkup
 • Regjistrimi në faqen e internetit të Dunipa DOOEL Shkup – Dunipa DOOEL ju ofron mundësinë që të regjistroheni (sipas zgjedhjes suaj) në mënyrë që të mos keni nevojë të vendosni informacione për dërgesë sa herë që porosisni një produkt.
 • Komunikimi direkt i personalizuar i marketingut – Dunipa DOOEL ju ofron mundësinë për të marrë lajme ose lajme me qëllime informative, oferta, ngjarje, promovime dhe çdo lajm tjetër që Dunipa DOOEL dëshiron të ndajë me ju.

 

 • Porositja dhe dorëzimi (online ose me telefon) – kur porositni produkte duhet të na jepni të dhënat tuaja personale në mënyrë që ne të mund ta përpunojmë porosinë tuaj.
 • Mbështetja e klientit
 • Analiza dhe përpunimi statistikor i të dhënave për planifikimin e strategjisë afariste të Dunipa DOOEL Shkup

 

Në varësi të të dhënave personale që dëshironi të na jepni dhe në varësi të qëllimit të secilës formë të mbledhjes së të dhënave personale, të dhënat e mbledhura nga ju mund të jenë:

 

 • Emri dhe mbiemri;
 • Adresë;
 • Kodi postar dhe qyteti;
 • Numri i telefonit (fiks dhe/ose celular);
 • Adresa e postës elektronike

 

 1. Objektivat e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave personale

Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë që t’ju mundësojmë të përdorni produktet tona në internet.

Duke vepruar kështu, të dhënat tuaja personale nuk do të përpunohen për ndonjë qëllim tjetër përveç qëllimit për të cilin janë mbledhur. Përpunimi i të dhënave tuaja personale për një qëllim tjetër mund të bëhet vetëm me pëlqimin tuaj paraprak.

2.1. Vizitoni faqen e internetit të Dunipa DOOEL Shkup

Pas vizitës tuaj në faqen e internetit, motori i kërkimit dërgon informacione rreth jush përmes serverëve tanë, duke përfshirë adresën IP, datën dhe kohën e vizitës dhe informacionin për kohën e kaluar në faqet tona të internetit, URL-në e referencës (faqja e internetit nga keni ardhur); faqet që keni vizituar në faqen tonë të internetit; dhe informacione për pajisjen ose shfletuesin (p.sh. lloji dhe versioni i shfletuesit, sistemi operativ).

Për më tepër, ne mund të mbledhim informacione të caktuara në lidhje me Cookies dhe pajisje të ngjashme, dhe ju mund të lexoni më shumë informacione rreth përdorimit të cookies në politikën tonë të cookies të publikuar në faqen e internetit të Dunipa DOOEL Shkup.

 

Gjatë vizitës suaj në faqet e internetit të Dunipa DOOEL, ne nuk do të mbledhim të dhëna personale, përveç në rastet kur ju vullnetarisht i jepni këto informacione, për shembull, në porosi elektronike, anketa, lojëra shpërblyese ose kërkesa për informacion. Të dhënat personale të mbledhura gjatë vizitës suaj në faqen e internetit përpunohen në përputhje me rregulloret pozitive të R.S. Maqedonia. Të dhënat në lidhje me kartën tuaj ose llogarinë tuaj bankare dërgohen drejtpërdrejt në bankë nëpërmjet një lidhjeje të koduar. Dunipa DOOEL as nuk mbledh dhe as nuk ka qasje në informacionet në lidhje me kartën tuaj ose llogarinë tuaj bankare.

 

2.2. Komunikimi elektronik (dorëzimi i mesazheve elektronike) me Dunipa DOOEL Shkup

Në procesin e komunikimit elektronik me Dunipa DOOEL Shkup, të dhënat personale që ne mbledhim dhe përpunojmë në varësi të llojit të komunikimit elektronik mund të jenë:

 • Emri dhe mbiemri;
 • Adresë;
 • Kodi postar dhe qyteti;
 • Numri i telefonit (fiks dhe/ose celular);
 • Adresa e postës elektronike

Ne do t’i ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa jemi të lidhur ligjërisht ose kemi pëlqimin tuaj. Ju mund të kërkoni akses në ose fshini informacionin tuaj personal në çdo kohë (përveç rastit kur ne kemi detyrimin t’i përpunojmë më tej këto informacione personale).

Çdo përdorues ka të drejta në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të përcaktuara me legjislacionin në fuqi, të cilat të drejta i referohen aksesit në të dhënat personale, korrigjimit dhe fshirjes së të dhënave personale, tërheqjes së pëlqimit dhe kufizimit të përdorimit të të dhënave personale.

Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat e mësipërme, në çdo kohë mund t’i bëni një pyetje ose t’i parashtroni një kërkesë në lidhje me të dhënat personale zyrtarit tonë për mbrojtjen e të dhënave personale.

Për hir të identifikimit në ushtrimin e të drejtave tuaja, oficeri rezervon të drejtën të kërkojë informacion shtesë nga ju, dhe në të njëjtën kohë ne mund të refuzojmë të ndërmarrim ndonjë veprim në rast se nuk mund t’ju identifikojmë në mënyrë të besueshme. Në përputhje me legjislacionin në fuqi, ne do t’i përgjigjemi kërkesës tuaj sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas marrjes së kërkesës.

 

2.3. Regjistrimi në faqen e Dunipa DOOEL Shkup

Dunipa DOOEL ju ofron mundësinë të regjistroheni (sipas zgjedhjes suaj) në mënyrë që të mos keni nevojë të vendosni informacione për dërgesë sa herë që porosisni një produkt.

 

Gjatë regjistrimit në faqen e internetit të Dunipa DOOEL Shkup, të dhënat personale që mbledhim dhe përpunojmë mund të jenë:

 • Emri dhe mbiemri;
 • Adresë;
 • Kodi postar dhe qyteti;
 • Numri i telefonit (fiks dhe/ose celular);
 • Adresa e postës elektronike

Ne do t’i ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa jemi të lidhur ligjërisht ose kemi pëlqimin tuaj. Ju mund të kërkoni akses në ose fshini informacionin tuaj personal në çdo kohë (përveç rastit kur ne kemi detyrimin t’i përpunojmë më tej këto informacione personale).

Çdo përdorues ka të drejta në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të përcaktuara me legjislacionin në fuqi, të cilat të drejta i referohen aksesit në të dhënat personale, korrigjimit dhe fshirjes së të dhënave personale, tërheqjes së pëlqimit dhe kufizimit të përdorimit të të dhënave personale.

Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat e mësipërme, në çdo kohë mund t’i bëni një pyetje ose t’i parashtroni një kërkesë në lidhje me të dhënat personale zyrtarit tonë për mbrojtjen e të dhënave personale.

Për hir të identifikimit në ushtrimin e të drejtave tuaja, oficeri rezervon të drejtën të kërkojë informacion shtesë nga ju, dhe në të njëjtën kohë ne mund të refuzojmë të ndërmarrim ndonjë veprim në rast se nuk mund t’ju identifikojmë në mënyrë të besueshme. Në përputhje me legjislacionin në fuqi, ne do t’i përgjigjemi kërkesës tuaj sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas marrjes së kërkesës.

 

2.4. Komunikimi i drejtpërdrejtë i personalizuar i marketingut

Në kuadër të komunikimit direkt të personalizuar të marketingut – Dunipa DOOEL ju ofron mundësinë (sipas zgjedhjes suaj) të merrni lajme ose informacione me qëllime informative, oferta, ngjarje, promovime dhe çdo lajm tjetër që Dunipa DOOEL dëshiron të ndajë me ju.

Nëse dëshironi të merrni lajme dhe jeni dakord me politikën tonë të privatësisë, ne do t’ju dërgojmë komunikim të personalizuar me email bazuar në pëlqimin tuaj.

Nëse na jepni pëlqimin (në internet, me telefon ose me pakicë) për komunikim të personalizuar, ne mund t’ju kontaktojmë me telefon, mesazh me tekst ose email.

Nëse keni blerë një produkt dhe na keni dhënë emailin tuaj gjatë procesit të blerjes, ne mund ta përdorim atë për t’ju dërguar lajme nga produktet ose shërbimet tona të ngjashme. Ne ju japim mundësinë që të çregjistroheni nga të gjitha lajmet e ardhshme të produkteve tona të ngjashme në konfirmimin e porosisë ose në çdo email të mëvonshëm me materiale promovuese që merrni nga ne.

Për të siguruar një përvojë më të mirë blerjeje, ne mund t’ju dërgojmë oferta me produkte që janë të përshtatura për preferencat tuaja. Ky personalizim bazohet në blerjet dhe veprimet tuaja të mëparshme në faqet tona dhe bazohet në një interes legjitim.

Të dhënat tuaja personale do të përdoren për përpunim dhe marketing të drejtpërdrejtë vetëm në bazë të pëlqimit tuaj dhe vetëm në masën e nevojshme për çdo rast.

Në procesin e komunikimit direkt të personalizuar të marketingut me Dunipa DOOEL Shkup, të dhënat personale që mbledhim dhe përpunojmë mund të jenë:

 • Emri dhe mbiemri;
 • Adresë;
 • Kodi postar dhe qyteti;
 • Numri i telefonit (fiks dhe/ose celular);
 • Adresa e postës elektronike
 • Statusi i pëlqimeve
 • Historia e blerjeve

 

Ne do t’i ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa jemi të lidhur ligjërisht ose kemi pëlqimin tuaj. Ju mund të kërkoni akses në ose fshini informacionin tuaj personal në çdo kohë (përveç rastit kur ne kemi detyrimin t’i përpunojmë më tej këto informacione personale).

Çdo përdorues ka të drejta në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të përcaktuara me legjislacionin në fuqi, të cilat të drejta i referohen aksesit në të dhënat personale, korrigjimit dhe fshirjes së të dhënave personale, tërheqjes së pëlqimit dhe kufizimit të përdorimit të të dhënave personale.

Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat e mësipërme, në çdo kohë mund t’i bëni një pyetje ose t’i parashtroni një kërkesë në lidhje me të dhënat personale zyrtarit tonë për mbrojtjen e të dhënave personale.

Për hir të identifikimit në ushtrimin e të drejtave tuaja, oficeri rezervon të drejtën të kërkojë informacion shtesë nga ju, dhe në të njëjtën kohë ne mund të refuzojmë të ndërmarrim ndonjë veprim në rast se nuk mund t’ju identifikojmë në mënyrë të besueshme. Në përputhje me legjislacionin në fuqi, ne do t’i përgjigjemi kërkesës tuaj sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas marrjes së kërkesës.

 

2.5. Porositja dhe dorëzimi i produkteve

 

Kur porositni produkte ju duhet të na jepni të dhënat tuaja personale në mënyrë që ne të mund ta përpunojmë porosinë tuaj.

 

Nëse keni porositur produkte nga Dunipa DOOEL, ne do t’i përdorim të dhënat tuaja personale për të dërguar produktet e porositura dhe për t’ju kontaktuar për statusin e porosisë tuaj përmes emailit, telefonit ose ndonjë tjetër. Ne gjithashtu do t’i përcjellim të dhënat tuaja personale në shërbimet e dorëzimit dhe magazinimit në mënyrë që porosia juaj të paketohet dhe të dorëzohet në adresën tuaj të dorëzimit. Ne përpunojmë informacionin tuaj personal në një mënyrë që bazohet në marrëveshjen e blerjes që kemi lidhur me ju.Ne do t’i përdorim të dhënat tuaja personale vetëm për administrimin teknik të faqeve të internetit dhe për plotësimin e nevojave dhe dëshirave tuaja. Ne përdorim informacionin personal në mënyrën në të cilën jemi të lidhur ligjërisht. Të dhënat nuk do t’u transferohen organeve shtetërore, përveç rasteve të përcaktuara me ligj. Të gjithë punonjësit tanë janë të detyruar të ruajnë dhe trajtojnë të dhënat tuaja si informacione të një natyre konfidenciale.

Në procesin e porositjes dhe dorëzimit të produkteve nga Dunipa DOOEL Shkup, të dhënat personale që ne mbledhim dhe përpunojmë mund të jenë:

 • Emri dhe mbiemri;
 • Adresë;
 • Kodi postar dhe qyteti;
 • Numri i telefonit (fiks dhe/ose celular);
 • Adresa e postës elektronike

Ne do t’i ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa jemi të lidhur ligjërisht ose kemi pëlqimin tuaj. Ju mund të kërkoni akses në ose fshini informacionin tuaj personal në çdo kohë (përveç rastit kur ne kemi detyrimin t’i përpunojmë më tej këto informacione personale).

Çdo përdorues ka të drejta në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të përcaktuara me legjislacionin në fuqi, të cilat të drejta i referohen aksesit në të dhënat personale, korrigjimit dhe fshirjes së të dhënave personale, tërheqjes së pëlqimit dhe kufizimit të përdorimit të të dhënave personale.

Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat e mësipërme, në çdo kohë mund t’i bëni një pyetje ose t’i parashtroni një kërkesë në lidhje me të dhënat personale zyrtarit tonë për mbrojtjen e të dhënave personale.

Për hir të identifikimit në ushtrimin e të drejtave tuaja, oficeri rezervon të drejtën të kërkojë informacion shtesë nga ju, dhe në të njëjtën kohë ne mund të refuzojmë të ndërmarrim ndonjë veprim në rast se nuk mund t’ju identifikojmë në mënyrë të besueshme. Në përputhje me legjislacionin në fuqi, ne do t’i përgjigjemi kërkesës tuaj sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas marrjes së kërkesës.

 

2.6. Mbështetja e klientit

Nëse na kontaktoni përmes departamentit të mbështetjes së klientit ose departamenteve të tjera me email, telefon ose bisedë (në faqen tonë të internetit), ne do të përpunojmë informacionin tuaj personal, duke përfshirë informacionin e porosisë dhe historisë, në mënyrë që të zgjidhim kërkesën dhe t’ju ofrojmë më të mirën e mundshme. shërbimi.

 

Në procesin e mbështetjes së klientit nga Dunipa DOOEL Shkup, të dhënat personale që ne mbledhim dhe përpunojmë mund të jenë:

 • Emri dhe mbiemri;
 • Adresë;
 • Kodi postar dhe qyteti;
 • Numri i telefonit (fiks dhe/ose celular);
 • Adresa e postës elektronike
 • Statusi i pëlqimeve
 • Historia e blerjeve

 

Ne do t’i ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa jemi të lidhur ligjërisht ose kemi pëlqimin tuaj. Ju mund të kërkoni akses në ose fshini informacionin tuaj personal në çdo kohë (përveç rastit kur ne kemi detyrimin t’i përpunojmë më tej këto informacione personale).

Çdo përdorues ka të drejta në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të përcaktuara me legjislacionin në fuqi, të cilat të drejta i referohen aksesit në të dhënat personale, korrigjimit dhe fshirjes së të dhënave personale, tërheqjes së pëlqimit dhe kufizimit të përdorimit të të dhënave personale.

Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat e mësipërme, në çdo kohë mund t’i bëni një pyetje ose t’i parashtroni një kërkesë në lidhje me të dhënat personale zyrtarit tonë për mbrojtjen e të dhënave personale.

Për hir të identifikimit në ushtrimin e të drejtave tuaja, oficeri rezervon të drejtën të kërkojë informacion shtesë nga ju, dhe në të njëjtën kohë ne mund të refuzojmë të ndërmarrim ndonjë veprim në rast se nuk mund t’ju identifikojmë në mënyrë të besueshme. Në përputhje me legjislacionin në fuqi, ne do t’i përgjigjemi kërkesës tuaj sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas marrjes së kërkesës.

 

2.7. Analiza dhe përpunimi statistikor i të dhënave për planifikimin e strategjisë afariste të Dunipa DOOEL Shkup

Dunipa DOOEL Shkup do t’i përdorë të dhënat tuaja personale për analiza dhe kërkime (analiza dhe kërkime të tilla do të kryhen në baza të pseudomizuara dhe anonime kurdoherë që është e mundur), e cila është e nevojshme për qëllimin e interesit tonë legjitim dhe të kuptuarit e konsumatorëve tanë dhe preferencave të tyre, identifikimin modelet dhe tendencat, përmirësimi i përvojës së përdoruesit, ofrimi i informacionit, përmbajtjes dhe ofertave të përshtatura për nevojat tuaja, hulumtimi i përgjithshëm dhe raportimi statistikor dhe raportet e grumbullimit, zhvillimi i produkteve dhe shërbimeve të reja, monitorimi i performancës së produkteve dhe shërbimeve ekzistuese; dhe përmirësimi i teknologjisë sonë kështu që ne mund t’ju dërgojë mesazhe të personalizuara marketingu dhe të shfaqë reklama në internet.

 

Bazuar në interesin legjitim, Dunipa DOOEL Shkup përdor të dhëna nga blerjet e kaluara dhe të dhëna për të komunikuar me ju, për analiza të brendshme dhe përgatitjen e strategjive të monitorimit të shitjeve në kanale të ndryshme të shitjeve, duke përfshirë kohën e blerjes, frekuencën dhe vlerën. kontrollimi i korrektësisë së të dhënave në sistem, monitorimi i reagimit nga komunikimi me klientët për rregullimin e aktivitetit të biznesit dhe reklamimit, monitorimi i të dhënave të shitjeve (produktet e shitura, vlera mesatare e shportës së konsumatorit, shlyerja, blerja e parë, numri e produkteve për porosi), analiza e përdoruesve të produkteve të caktuara dhe rregullimi i reklamave.

Ky përpunim na lejon të përshtatim vendimet tona për reklamat dhe biznesin me tendencat e së kaluarës, duke ju lejuar kështu të merrni produktet më të mira me çmimin më të mirë. Nëse nuk dëshironi një përpunim të tillë, mund të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale në çdo koha.

 

Në procesin e analizës dhe përpunimit statistikor të të dhënave për planifikimin e strategjisë afariste të Dunipa DOOEL Shkup, të dhënat personale që mbledhim dhe përpunojmë mund të jenë:

 • Emri dhe mbiemri;
 • Adresë;
 • Kodi postar dhe qyteti;
 • Numri i telefonit (fiks dhe/ose celular);
 • Adresa e postës elektronike
 • Statusi i pëlqimeve
 • Historia e blerjeve

 

Ne do t’i ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa jemi të lidhur ligjërisht ose kemi pëlqimin tuaj. Ju mund të kërkoni akses në ose fshini informacionin tuaj personal në çdo kohë (përveç rastit kur ne kemi detyrimin t’i përpunojmë më tej këto informacione personale).

Çdo përdorues ka të drejta në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të përcaktuara me legjislacionin në fuqi, të cilat të drejta i referohen aksesit në të dhënat personale, korrigjimit dhe fshirjes së të dhënave personale, tërheqjes së pëlqimit dhe kufizimit të përdorimit të të dhënave personale.

Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat e mësipërme, në çdo kohë mund t’i bëni një pyetje ose t’i parashtroni një kërkesë në lidhje me të dhënat personale zyrtarit tonë për mbrojtjen e të dhënave personale.

Për hir të identifikimit në ushtrimin e të drejtave tuaja, oficeri rezervon të drejtën të kërkojë informacion shtesë nga ju, dhe në të njëjtën kohë ne mund të refuzojmë të ndërmarrim ndonjë veprim në rast se nuk mund t’ju identifikojmë në mënyrë të besueshme. Në përputhje me legjislacionin në fuqi, ne do t’i përgjigjemi kërkesës tuaj sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas marrjes së kërkesës.

 

 1. Politika e cookie-ve

 

Për mbrojtjen e sistemit, sa herë që vizitoni faqet tona të internetit, serveri ynë i uebit regjistron përkohësisht domenin tuaj dhe adresën IP të stacionit të punës, së bashku me disa të dhëna të tjera teknike në lidhje me seancën. duke vizituar faqet e internetit. Gjithashtu, në raste të caktuara ne do të shkruajmë informacion në formën e “Cookies ” në kompjuterin tuaj, në mënyrë që të rregullojmë vizitën në faqet e internetit sipas nevojave dhe zakoneve tuaja. “Cookies ” janë skedarë të vegjël që futen në kompjuterin e përdoruesit nga serveri i uebit. I gjithë informacioni i ruajtur brenda “Cookies ” mund të përdoret vetëm për nevojat e shërbimit të internetit të Dunipa në një mënyrë që privatësia juaj të mos cenohet.

Gjatë vizitës suaj në faqet e internetit të Dunipa DOOEL, ne nuk do të mbledhim të dhëna personale, përveç në rastet kur ju i jepni vullnetarisht këto informacione, për shembull, në porosi elektronike, anketa, lojëra shpërblyese ose kërkesa për informacion. Të dhënat personale të mbledhura gjatë vizitës suaj në faqen e internetit përpunohen në përputhje me rregulloret pozitive të Republikës së Maqedonisë. Maqedonia. Të dhënat në lidhje me kartën tuaj ose llogarinë tuaj bankare dërgohen drejtpërdrejt në bankë nëpërmjet një lidhjeje të koduar. Dunipa DOOEL as nuk mbledh dhe as nuk ka qasje në informacionet në lidhje me kartën tuaj ose llogarinë tuaj bankare.

 

 1. Përpunuesit me kontratë

 

Ne e respektojmë besimin që na keni dhënë duke ndarë informacionin tuaj personal dhe nuk do t’i ndajmë ato me askënd për përdorim ose qëllim personal. Megjithatë, ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal me përpunuesit tanë të kontratës, për shembull, shpërndarjen e produkteve tuaja (me depon tonë, shërbimin e dorëzimit), pagesën e porosisë (p.sh. Banka), komunikimin e personalizuar (printera, shpërndarjen e shërbimeve të printimit) etj. Me të cilat ne kemi lidhur marrëveshje me shkrim për përpunimin e të dhënave tuaja personale vetëm për qëllimet e paracaktuara.

 

 1. Media sociale

 

Faqja e internetit e Dunipa DOOEL mund t’ju ofrojë lidhje sociale nga rrjete të ndryshme sociale. Nëse zgjidhni të ndërveproni me ta (duke u regjistruar në një llogari të mediave sociale), aktiviteti juaj në faqen tonë të internetit ose përmes aplikacioneve tona mund të jetë i disponueshëm në atë rrjet social, bazuar në Politikën e Privatësisë për të cilën keni rënë dakord kur jeni regjistruar në atë rrjet. Nëse nuk dëshironi ta ndani atë informacion, ju lutemi dilni nga ajo media sociale.

 

 1. Siguria dhe mbrojtja e të dhënave personale

 

Dunipa DOOEL Shkup në mënyrë efektive punon në zbatimin e masave të duhura teknike dhe organizative të sigurisë, bazuar në vlerësimin e kryer të rrezikut, për t’i mbrojtur ata nga çdo përpunim i paautorizuar ose i paligjshëm dhe nga çdo humbje, shkatërrim apo dëmtim aksidental. Dunipa DOOEL Shkup është e obliguar të ndërmarrë të gjitha masat e parapara teknike dhe organizative për të siguruar konfidencialitet dhe mbrojtje në përpunimin e të dhënave personale që disponon, me qëllim të parandalimit të qasjes së paautorizuar, zbulimit të paautorizuar ose keqpërdorimit të mundshëm.

 

 1. Të drejtat e përdoruesve gjatë mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave personale

 

Çdo përdorues ka të drejta në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të përcaktuara me legjislacionin në fuqi, të cilat të drejta i referohen aksesit në të dhënat personale, korrigjimit dhe fshirjes së të dhënave personale, tërheqjes së pëlqimit dhe kufizimit të përdorimit të të dhënave personale.

Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat e mësipërme, në çdo kohë mund t’i bëni një pyetje ose t’i parashtroni një kërkesë në lidhje me të dhënat personale zyrtarit tonë për mbrojtjen e të dhënave personale.

Për hir të identifikimit në ushtrimin e të drejtave tuaja, oficeri rezervon të drejtën të kërkojë informacion shtesë nga ju, dhe në të njëjtën kohë ne mund të refuzojmë të ndërmarrim ndonjë veprim në rast se nuk mund t’ju identifikojmë në mënyrë të besueshme. Në përputhje me legjislacionin në fuqi, ne do t’i përgjigjemi kërkesës tuaj sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas marrjes së kërkesës.

– Akses në të dhënat personale

 

Nëse jeni të regjistruar në faqen e internetit të Dunipa DOOEL Shkup, mund të kontrolloni të dhënat personale për ju. Për të hyrë në të dhënat e plota personale, ju mund të bëni në çdo kohë një pyetje ose të paraqisni një kërkesë në lidhje me të dhënat personale te zyrtari ynë për mbrojtjen e të dhënave personale dhe ne do t’ju dërgojmë një kopje të të dhënave të plota personale që ne përpunojmë për ju.

Për hir të identifikimit në ushtrimin e të drejtave tuaja, oficeri rezervon të drejtën të kërkojë informacion shtesë nga ju, dhe në të njëjtën kohë ne mund të refuzojmë të ndërmarrim ndonjë veprim në rast se nuk mund t’ju identifikojmë në mënyrë të besueshme. Në përputhje me legjislacionin në fuqi, ne do t’i përgjigjemi kërkesës tuaj sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas marrjes së kërkesës.

 

– Korrigjimi dhe fshirja e të dhënave personale

Nëse besoni se informacioni që ne kemi është i pasaktë ose i paplotë, në çdo kohë mund të bëni një pyetje ose t’i paraqisni një kërkesë për të dhënat personale Zyrtarit tonë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe të kërkoni një korrigjim të informacionit tuaj personal ose ta fshini atë. Ju i vendosni vetë të dhënat tuaja dhe jeni përgjegjës për saktësinë dhe besueshmërinë e tyre. Ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për të dhënat e futura.

Për hir të identifikimit në ushtrimin e të drejtave tuaja, oficeri rezervon të drejtën të kërkojë informacion shtesë nga ju, dhe në të njëjtën kohë ne mund të refuzojmë të ndërmarrim ndonjë veprim në rast se nuk mund t’ju identifikojmë në mënyrë të besueshme. Në përputhje me legjislacionin në fuqi, ne do t’i përgjigjemi kërkesës tuaj sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas marrjes së kërkesës.

Tërheqja e pëlqimit dhe kufizimi i përdorimit të të dhënave personale

Nëse dëshironi të kufizoni komunikimin nga Dunipa DOOEL ose të tërhiqeni nga marrja e e-mailit tonë dhe/ose komunikimi përmes kanaleve të tjera, ju mund të bëni në çdo kohë një pyetje ose të paraqisni një kërkesë në lidhje me të dhënat personale tek zyrtari ynë për mbrojtjen e të dhënave personale. përdorimin e të dhënave tuaja personale në një nga mënyrat e mëposhtme.

Kur futni të dhëna në ndonjë nga formularët në faqen e internetit, zgjidhni opsionin që nuk dëshironi që të dhënat tuaja të përdoren në ndonjë aktivitet të marketingut të drejtpërdrejtë.

 

Nëse keni autorizuar më parë përdorimin e të dhënave për aktivitete të marketingut të drejtpërdrejtë, mund të ndryshoni mendje dhe t’i paraqisni një kërkesë për të dhënat personale Zyrtarit tonë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

 

Për hir të identifikimit në ushtrimin e të drejtave tuaja, oficeri rezervon të drejtën të kërkojë informacion shtesë nga ju, dhe në të njëjtën kohë ne mund të refuzojmë të ndërmarrim ndonjë veprim në rast se nuk mund t’ju identifikojmë në mënyrë të besueshme. Në përputhje me legjislacionin në fuqi, ne do t’i përgjigjemi kërkesës tuaj sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas marrjes së kërkesës.

 

 1. Ruajtja e të dhënave personale

 

Ne do t’i ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa jemi të lidhur ligjërisht ose kemi pëlqimin tuaj. Ju mund të kërkoni akses në ose fshini informacionin tuaj personal në çdo kohë (përveç rastit kur ne kemi detyrimin t’i përpunojmë më tej këto informacione personale).

Ju mund të bëni në çdo kohë një pyetje ose të paraqisni një kërkesë në lidhje me të dhënat personale tek zyrtari ynë për mbrojtjen e të dhënave personale.

 

 1. Ndryshime në politikën e privatësisë

 

Dunipa DOOEL operon në përputhje me parimet dhe legjislacionin e njohur ndërkombëtarisht në lidhje me të dhënat personale. Për këtë qëllim dhe gjithashtu bazuar në komentet tuaja, ne do ta plotësojmë këtë politikë për t’u siguruar që nuk ka gabime në të dhe se ajo përmban informacione përkatëse për të drejtat tuaja dhe aktivitetet e përpunuara dhe se është në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe praktikat më të mira.

Dunipa DOOEL – Shkup rezervon të drejtën të ndryshojë ose plotësojë këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë. Një njoftim i dukshëm do të postohet në këtë faqe interneti për çdo ndryshim ose shtesë.