ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОНЛАЈН НАРАЧКА, ПЛАЌАЊЕ И КУПУВАЊЕ ПРОИЗВОДИ ПРЕКУ ВЕБ СТРАНИЦАТА НА ДУНИПА ДООЕЛ СКОПЈЕ

 1. ВОВЕД

Предмет на овие Општи услови е утврдување на условите за онлајн нарачка, плаќање и купување производи преку веб-страницата на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје http://www.dunipa.com.

Секој од подолу наведените изрази го има следново значење во смисла на овие Општи услови за онлајн купување:

Посетител на страницата е секое лице кое по пат на средствата за електронска комуникација пристапува на веб-страницата http://www.dunipa.com и ја разгледува понудата на производи на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје.

Купувач е физичко или правно лице кое преку веб-страницата на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје нарачува и купува производи од понудата на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје.

За Посетителот односно Купувачот, кој стапува во деловен однос со ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје се применуваат позитивните законски прописи во Република Северна Македонија од областа на електронските комуникации, електронска трговија, заштитата на личните податоци и заштитата на потрошувачите, како и Општите услови за за начинот на пристап и користење, односно купување на производите на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје.

 1. РЕГИСТРАЦИЈА НА КУПУВАЧОТ

Купувачот кој купува производи од понудата на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје потребно е да се регистрира/најави на веб-страницата на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје за да може да се реализира онлајн нарачката.

Корисникот има можност да се регистрира како онлајн купувач за да има преглед на своите онлајн нарачки или до други пресонализирани содржини. Оттука, регистрацијата како онлајн купувач со цел да се изврши нарачка на одредени производи од нашата понуда е овозможена.

Регистрираниот корисник односно купувач со пополнување на обрасците при купување од веб страницата http://www.dunipa.com во целост ја потврдува точноста на податоците што ги внесува во образецот, вклучувајќи ги и личните податоци. Во моментот на нарачувањето на одреден производ од понудата, Купувачот се согласува на овие Општи услови за онлајн нарачка, плаќање и купување производи преку веб страницата на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје.

Во однос на личните податоци и нивна заштита, ДУНИПА ДООЕЛ Скопје потврдува дека со нив ќе постапува во согласност со Законот за заштита на личните податоци и други позитивни прописи од оваа област валидни во Република Северна Македонија, при што Основните правила за собирање, користење и заштита на податоците на сите посетители на веб страницата на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје http://www.dunipa.com, се наведени во Политиката за приватност, која е објавена на веб страницата на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје http://www.dunipa.com. Во рамките на оваа Политика за приватност се утврдува кои податоци се собираат за време на посетата и како тие се користат.

 1. УСЛОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

Плаќањето за производите на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје купени преку веб страницата http://www.dunipa.com (во понатамошниот текст: Производи) може да се изврши на еден од подолу наведените начини:

 • Плаќање со платежна картичка;
 • Еднократно плаќање при испорака на домашна адреса;
 • Плаќање со банкарски трансфер (вирмански).

3.1. Плаќање со платежна картичка

Електронското плаќање на нарачаните производи е овозможено преку Халк Банка Скопје, со сите картички од брендот на MasterCard и VISA издадени од која било банка во светот. Исто така, производите можат да се плаќаат и со платежни картички издадени од домашни банки во Република Северна Македонија кои се користат за електронски плаќања.

При плаќањето со платежна картичка, авторизацијата се врши автоматски онлајн. По успешно извршената авторизација, Корисникот прима известување за извршеното успешно/неуспешно плаќање по пат на е-пошта.

3.2. Еднократно плаќање при испорака на домашна адреса

Купувачот на нарачаниот производ преку веб-страницата на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје истиот го плаќа еднократно на рака на доставувачот при испорака на производот на домашна адреса.

3.3. Плаќање со банкарски трансфер (вирмански)

Плаќањето ќе биде на нашата трансакциска сметка. При плаќање задолжително напишете го и бројот на нарачката. Вашата нарачка ќе биде испратена веднаш штом средствата ќе легнат на нашата трансакциска сметка.

 1. УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА

Испораката се врши на адресата дефинирана од Купувачот при извршената нарачка исклучиво на подрачјето на Република Северна Македонија само на лицето со својство на Купувач (име и презиме) или на лицето дефинирано како преземач на нарачката од страна на Купувачот.

Испораката се наплаќа во износ од 150 денари, без оглед на висинита на износот на нарачката, а преземањето може да се изврши исклучиво од страна на Купувачот (или наведеното лице за прием на нарачката) со покажување валиден документ за лична идентификација.

Испораката на нарачките се врши преку доставните фирми – партнери за логистика на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје за овој вид испораки.

Партнерите за логистика на ДУНИПА ДООЕЛ за овој вид испораки, има обврска да го контактира Купувачот за да се договори точното време на испорака во рок од 5 работни дена по извршената онлајн нарачка.

Доколку доставувачот – овластеното лице на партнерот за логистика на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје за овој вид испораки не успее да го најде Купувачот или наведеното лице за прием на нарачката на наведената адреса за испорака, ќе биде оставена писмена информација до испраќачот за направен обид за испорака и информации за контакт, каде што Купувачот е должен да се јави во рок од 2 работни дена, со цел повторно да се договори термин за испорака на нарачката на адресата на Купувачот.

 

 1. ОДГОВОРНОСТ НА ДУНИПА ДООЕЛ ВО СЛУЧАЈ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НЕСООДВЕТНО И НЕОВЛАСТЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ

ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје во потполност се оградува од каква било одговорност за штетата која може да му биде нанесена на Купувачот и/или на трети лица доколку таа настанала како последица на несоодветно и неовластено користење на платежната картичка, односно доколку од кои било причини таа е злоупотребена или искористена без знаење и согласност на сопственикот или доколку е украдена. Во наведените случаи ДУНИПА ДООЕЛ -Скопје нема обврска да изврши враќање на уплатените средства.

ДУНИПА ДООЕЛ -Скопје не е одговорен за трошоците за интернет сообраќајот на купувачот и нема да сноси одговорност за која било предизвикана штета која би можела да настане како резултат на прекин на интернет врската во моментот на користење на електронските услуги при онлајн купување.

 

 1. ЗАШТИТА И СИГУРНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ

ДУНИПА ДООЕЛ -Скопје се обврзува да ја заштити приватноста на податоците, вклучувајќи ги и личните податоци на Купувачот од веб страницата на ДУНИПА ДООЕЛ -Скопје и потврдува дека со нив ќе постапува во согласност со Законот за заштита на лични податоци и други позитивни прописи од оваа област валидни во Република Северна Македонија.

Основните правила за собирање, користење и заштита на податоците на сите посетители на веб страницата на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје http://www.dunipa.com, се наведени во Политиката за приватност, која е објавена на веб страницата на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје http://www.dunipa.com. Во рамките на оваа Политика за приватност се утврдува кои податоци се собираат за време на посетата и како тие се користат.

При посетата на веб страницата, ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје не врши автоматско прибирање на лични податоци, освен во случаи кога Купувачот доброволно ќе ги внесе овие информации, на пример, доколку за купопродажба на одредени производи, внесот на лични податоци е задолжителен, во случај на учество во анкети, наградни игри или барања за информации.

Принципите наведени во Политиката за приватност се применуваат за заштита на податоците на сите посетители на веб страницата на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје , вклучувајќи ги и Купувачите на производи и услуги од веб страницата на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје. Политиката за приватност не се однесува на посетителите на други веб страници до кои се пристапува преку веб страницатa на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје.

 

 1. ЕЛЕКТРОНСКОТО ПЛАЌАЊЕ

Плаќањето се извршува по електронски пат, во реално време на настанување на трансакцијата. За сигурноста на направените трансакции од страна на Купувачот гарантира Банката. Електронското плаќање со платежни картички се врши со податоци кои поради безбедност при комуникацијата преку интернет се шифрираат со користење посебен протокол.

Притоа, податоците поврзани со платежната картичка на Купувачот или неговата сметка во банка се праќаат директно до банката преку шифрирана врска. ДУНИПА ДООЕЛ -Скопје не ги собира гореспомнатите податоци и нема пристап до информациите поврзани со платежната картичка или сметката во банка.

ДУНИПА ДООЕЛ -Скопје по ниту една основа не презема одговорност за штета заради неовластена трансакција, односно неовластено користење на личните податоци на Купувачот за време на реализација на електронското плаќање, бидејќи целокупното електронско плаќање е во надлежност на Банката.

 

 1. ВРАЌАЊЕ И РЕФУНДИРАЊЕ

По извршената испорака нема можност да се откаже купениот производ и да се сторнира платениот износ, освен во случаи кога корисникот има право да го откаже купувaњето врз основа на императивните одредби на Законот за заштита на потрошувачите.

Доколку Купувачот се определи за плаќање на производите со платежна картичка, постои можност од прекин на интернет конекцијата во моментот на плаќање. Доколку барањето за плаќање е регистрирано од страна на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје, Купувачот добива е-пошта на својата е-адреса со извештај за статусот на извршената уплата, т.е. нотификација за тоа дали извршената трансакција е успешна или неуспешна.

Доколку Купувачот добие потврда по е-пошта на внесената е-адреса за успешно извршено плаќање, а не го добие производот во предвидениот рок, во тој случај Купувачот може да достави приговор во продавницата на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје или на е-адресата order@dunipa.com или на тел. +389 76 914 940. Купувачот е должен во прилог на приговорот да достави и доказ за потврдена уплата и/или извод од банката за извршена трансакција.

На сите кориснички рекламации и поплаки, ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје ќе одговори во законски предвидениот рок од 15 дена.

 

 1. ОСТАНАТО

Производот е резервиран за испорака по добиената потврда за плаќање од стана на Купувачот.

Со самото ставање на производите во кошничка не значи дека е направена резервација и дека е затворена нарачката. Доколку нарачката не е заклучена до крај, односно содржината на нарачката сè уште се наоѓа во кошничка, а времето на неактивност на Посетителот/Купувачот на http://www.dunipa.com е подолго од 30 минути, содржината на кошничката автоматски ќе биде избришана.

ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје го задржува правото без претходна најава да ги измени овие Општи услови, како и содржината на http://www.dunipa.com, а најновата верзија на Општите услови за онлајн нарачка, плаќање и купување производи преку веб страната на ДУНИПА ДООЕЛ – Скопје корисникот ќе може да ги прочита на веб страницата http://www.dunipa.com. Измените на овие Општи услови стапуваат на сила со датумот на нивната објава.

 

 

 

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

 

Правото на приватност и заштитата на личните податоци на корисниците претставува приоритет за Дунипа ДООЕЛ – Скопје. Дунипа ДООЕЛ – Скопје посветува големо внимание на заштитата на личните податоци во сите свои деловни процеси, имплементирајќи ги стандардите поставени со прописите за заштита на личните податоци во Република Македонија, при што ја вреднува Вашата доверба која ни ја имате покажано преку споделување на вашите лични податоци со нас. Ги користиме личните податоци за процесирање на вашите нарачки, испраќање новости или за стапување во контакт со вас на други начини, доколку ни имате дадено согласност. Истовремено, ги користиме вашите лични податоци за подобрување на нашите производи и вашето искуство кога купувате кај нас преку било кој канал..

Со Политикатата на приватност, ќе ви појасниме каде и како се чуваат личните податоци на сите регистрирани купувачи на нашата интернет страна. Оваа политика на приватност,заштитата и сигурноста на податоците на корисниците на онлајн купување се однесува само за веб страницата https://www.dunipa.com/ Доколку е присутен линк кој ќе Ве поврзе со други страни, ние не превземаме никаква одговорност во однос на заштитата на личните податоци која ја обезбедуваат тие интернет страни, односно оваа Политика на приватност не се однесува на Вашата посета на други интернет страници до кои пристапувате преку нашата интернет страница.

 

Оваа Политика на Приватност објаснува кои податоци се собираат од страна на Дунипа ДООЕЛ – Скопје и цели да ви даде јасна слика на тоа како ги процесираме вашите лични податоци кои ни ги доделувате при посета или регистрација на нашата интернет страница, нашата посветеност кон нивна заштита, вашите права и опциите кои ги имате за контрола на вашите лични податоци и заштита на вашата приватност.

 

 1. Собирање и обработка на Вашите личните податоци

Личен податок е било кој податок поврзан со вас и кој ве идентификува лично, дали сам или во комбинација со други податоци кои ни се достапни.

Вашите лични податоци ги собираме и обработуваме само доколку доброволно ги дадете преку регистрирање на нашата интернет страница заради користење на наши производи согласно прописите за заштита на лични податоци на Република Македонија.

Вашите лични податоци се собираат и обработуваат преку:

 

 • Посета на интернет страницата на Дунипа ДООЕЛ Скопје
 • Електронска комуникација (поднесување електронски пораки) со Дунипа ДООЕЛ Скопје
 • Регистрација на интернет страницата на Дунипа ДООЕЛ Скопје – Дунипа ДООЕЛ ви нуди можност за регистрирање (по ваш избор) за да не мора да внесувате информации за достава секој пат кога нарачувате производ.
 • Директна персонализирана маркетинг комуникација – Дунипа ДООЕЛ ви нуди можност за добивање новости односно вести со информациони намени, понуди, настани, промоции и било кои други вести кои Дунипа ДООЕЛ сака да ги сподели со вас.

 

 • Нарачка и достава (преку интернет или телефон) – кога нарачувате производи вие мора да ни ги дадете вашите лични податоци за да можеме да ја процесираме вашата нарачка.
 • Подршка на корисници
 • Анализа и статистичка обработка на податоците за планирање на деловна стратегија на Дунипа ДООЕЛ Скопје

 

Во зависност од тоа кои лични податоци сакате да ни ги доделите и зависно од намената на секоја форма на прибирање на лични податоци, податоците собрани од вас може да бидат:

 

 • Име и Презиме;
 • Адреса;
 • Поштенски код и град;
 • Телефонски број (Фиксен и/или мобилен);
 • Е маил адреса

 

 1. Цели на собирање и обработка на лични податоци

Вашите лични податоци ги обработуваме со цел да Ви овозможиме онлајн користење на нашите производи.

Притоа, Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани. Обработка на Вашите лични податоци за друга цел, може да се врши единствено врз основа на Ваша претходна согласност.

2.1. Посета на интернет страницата на Дунипа ДООЕЛ Скопје

Со вашата посета на веб-страницата пребарувачот испраќа информации за вас преку нашите сервери вклучувајќи и IP адреса, датум и време на посета и информации за времето поминато на нашите веб страници, референтниот URL (веб страницата од каде сте дошле); страници кои ги имате посетено на нашата Веб страна; и информации за уредот или пребарувачот (пр. Типот на пребарувач и верзијата, оперативниот систем).

Додатно, може да собереме одредени информации оо Колачињата и слични уреди, при што повеќе информации за употреба на колачиња може да прочитате во нашата политика за колачиња објавена на интернет страницата на Дунипа ДООЕЛ Скопје.

 

При вашата посета на веб страниците на Дунипа ДООЕЛ нема да вршиме прибирање на лични податоци, освен во случаи кога доброволно ќе ги дадете овие информации, на пример, при електронски нарачки, анкети, наградни игри или барања за информации. Личните податоци кои се собираат за време на вашата посета на веб страницата се обработуваат согласно позитивните прописи на Р.С. Македонија. Притоа, податоците поврзани со вашата картичка или вашата сметка во банка се испраќаат директно до банката преку шифрирана врска. Дунипа ДООЕЛ ниту ги собира ниту има пристап до информациите поврзани со вашата картичка или вашата сметка во банка.

 

2.2. Електронска комуникација (поднесување електронски пораки) со Дунипа ДООЕЛ Скопје

Во процесот на електронска комуникација со Дунипа ДООЕЛ Скопје личните податоци кои ги собираме и обработуваме во зависност од типот на електроската комуникација може да бидат:

 • Име и Презиме;
 • Адреса;
 • Поштенски код и град;
 • Телефонски број (Фиксен и/или мобилен);
 • Е маил адреса

Ние ќе ги чуваме вашите лични податоци сè додека сме легално обврзани или имаме ваша согласност. Вие можете во кое било време да побарате пристап до вашите Лични Информации или да ги избришете (освен ако ние немаме обврска да ги процесираме и понатаму таквите лични податоци).

Секој корисник има права во врска со обработката на личните утврдени со важечкото законодавство кои права се однесуваат на пристап до лични податоци, корекција и бришење на лични податоци, повлекување на согласност и ограничување на користење на лични податоци.

Доколку сакате да искористите некое од наведените права можете во секое време да поставите прашање или да поднесете барање поврзанo со личните податоци до нашиот офицер за заштита на лични податоци.

Заради идентификација при остварување на вашите права, офицерот го задржува правото да побара дополнителни информации од вас, а во исто време може да одбиеме да преземеме нешто во случај да не можеме веродостојно да ве идентификуваме. Во согласност со важечкото законодавство, на вашето барање ќе одговориме што е можно поскоро, но не подоцна од 7 (седум) дена по приемот на барањето.

 

2.3. Регистрација на интернет страницата на Дунипа ДООЕЛ Скопје

Дунипа ДООЕЛ ви нуди можност за регистрирање (по ваш избор) за да не мора да внесувате информации за достава секој пат кога нарачувате производ.

 

При регистрацијата на интернет страницата на Дунипа ДООЕЛ Скопје личните податоци кои ги собираме и обработуваме може да бидат:

 • Име и Презиме;
 • Адреса;
 • Поштенски код и град;
 • Телефонски број (Фиксен и/или мобилен);
 • Е маил адреса

Ние ќе ги чуваме вашите лични податоци сè додека сме легално обврзани или имаме ваша согласност. Вие можете во кое било време да побарате пристап до вашите Лични Информации или да ги избришете (освен ако ние немаме обврска да ги процесираме и понатаму таквите лични податоци).

Секој корисник има права во врска со обработката на личните утврдени со важечкото законодавство кои права се однесуваат на пристап до лични податоци, корекција и бришење на лични податоци, повлекување на согласност и ограничување на користење на лични податоци.

Доколку сакате да искористите некое од наведените права можете во секое време да поставите прашање или да поднесете барање поврзанo со личните податоци до нашиот офицер за заштита на лични податоци.

Заради идентификација при остварување на вашите права, офицерот го задржува правото да побара дополнителни информации од вас, а во исто време може да одбиеме да преземеме нешто во случај да не можеме веродостојно да ве идентификуваме. Во согласност со важечкото законодавство, на вашето барање ќе одговориме што е можно поскоро, но не подоцна од 7 (седум) дена по приемот на барањето.

 

2.4. Директна персонализирана маркетинг комуникација

Во контекст на директна персонализирана маркетинг комуникација – Дунипа ДООЕЛ ви нуди можност (по ваш избор) за добивање новости односно вести со информациони намени, понуди, настани, промоции и било кои други вести кои Дунипа ДООЕЛ сака да ги сподели со вас.

Доколку желба да добивате новости и сте се согласите со нашата политика за приватност, ние ќе ви испратиме персонализирана комуникација преку мејл базирана на вашата согласност.

Ако ни дадете согласност (онлајн, преку телефон, или во малопродажба) за персонализирана комуникација може да ве контактираме преку телефон, смс-порака или мејл.

Ако имате купено производ и ни го имате дадено вашиот мејл во процесот на купување, ние можеме да го искористиме истиот за да ви испраќаме новости од наши слични производи или услуги. Ние ви даваме опција да се отпишете од сите идни новости на наши слични производи во потврдата на нарачка или во било кој следен мејл со промотивен материјал кој го добивате од нас.

За обезбедување на подобро купувачко искуство ние може да ви испратиме понуди со производи кои се прилагодени на вашите преференци. Оваа персонализација е базирана на ваши претходни купувања и акции на нашите страници и е базирана на легитимен интерес.

Вашите лични податоци ќе бидат користени за обработка и директен маркетинг само врз основа на ваша изречeна согласнот и само во обем неопходен за секој поединечен случај.

Во процесот на директна персонализирана маркетинг комуникација со Дунипа ДООЕЛ Скопје личните податоци кои ги собираме и обработуваме може да бидат:

 • Име и Презиме;
 • Адреса;
 • Поштенски код и град;
 • Телефонски број (Фиксен и/или мобилен);
 • Е маил адреса
 • Статус на согласности
 • Историја на купувања

 

Ние ќе ги чуваме вашите лични податоци сè додека сме легално обврзани или имаме ваша согласност. Вие можете во кое било време да побарате пристап до вашите Лични Информации или да ги избришете (освен ако ние немаме обврска да ги процесираме и понатаму таквите лични податоци).

Секој корисник има права во врска со обработката на личните утврдени со важечкото законодавство кои права се однесуваат на пристап до лични податоци, корекција и бришење на лични податоци, повлекување на согласност и ограничување на користење на лични податоци.

Доколку сакате да искористите некое од наведените права можете во секое време да поставите прашање или да поднесете барање поврзанo со личните податоци до нашиот офицер за заштита на лични податоци.

Заради идентификација при остварување на вашите права, офицерот го задржува правото да побара дополнителни информации од вас, а во исто време може да одбиеме да преземеме нешто во случај да не можеме веродостојно да ве идентификуваме. Во согласност со важечкото законодавство, на вашето барање ќе одговориме што е можно поскоро, но не подоцна од 7 (седум) дена по приемот на барањето.

 

2.5. Нарачка и достава на производи

 

Кога нарачувате производи вие мора да ни ги дадете вашите лични податоци за да можеме да ја процесираме вашата нарачка.

 

Ако имате нарачано производи од Дунипа ДООЕЛ ние ќе ги искористиме вашите лични податоци за праќање на нарачаните производи и за контактирање со вас за статусот на вашата нарачка преку мејл, телефон или друго. Ние исто ќе ги препратиме вашите лични информации на сервисите за достава и складишата за да вашата нарачка биде спакувана и доставена до вашата адреса за достава. Ние ги процесираме вашите лични информации на начин кој е базиран на согласноста за купување која ја имаме склучено со вас.Вашите лични податоци ќе ги користиме само заради техничко администрирање на веб страниците и заради задоволување на вашите потреби и желби. Ние користиме лични информации на начинот на кој сме легално обврзани. Податоците нема да бидат пренесувани на државни органи, освен во случаи утврдени со закон. Сите наши вработени се обврзани да ги чуваат и да се однесуваат со вашите податоци како со информации од доверлива природа.

Во процесот на нарачка и достава на производи од Дунипа ДООЕЛ Скопје личните податоци кои ги собираме и обработуваме може да бидат:

 • Име и Презиме;
 • Адреса;
 • Поштенски код и град;
 • Телефонски број (Фиксен и/или мобилен);
 • Е маил адреса

Ние ќе ги чуваме вашите лични податоци сè додека сме легално обврзани или имаме ваша согласност. Вие можете во кое било време да побарате пристап до вашите Лични Информации или да ги избришете (освен ако ние немаме обврска да ги процесираме и понатаму таквите лични податоци).

Секој корисник има права во врска со обработката на личните утврдени со важечкото законодавство кои права се однесуваат на пристап до лични податоци, корекција и бришење на лични податоци, повлекување на согласност и ограничување на користење на лични податоци.

Доколку сакате да искористите некое од наведените права можете во секое време да поставите прашање или да поднесете барање поврзанo со личните податоци до нашиот офицер за заштита на лични податоци.

Заради идентификација при остварување на вашите права, офицерот го задржува правото да побара дополнителни информации од вас, а во исто време може да одбиеме да преземеме нешто во случај да не можеме веродостојно да ве идентификуваме. Во согласност со важечкото законодавство, на вашето барање ќе одговориме што е можно поскоро, но не подоцна од 7 (седум) дена по приемот на барањето.

 

2.6. Подршка на корисници

Ако нè контактирате преку одделот за поддршка на корисници или преку други оддели преку мејл, телефон, или чат (на нашата веб-страна) ние ќе ги процесираме вашите лични информации вклучувајќи ја и вашата информација за нарачка и историја со цел да го решиме барањето и да ви ја овозможиме најдобрата можна услуга.

 

Во процесот на подршка на корисници од страна на Дунипа ДООЕЛ Скопје личните податоци кои ги собираме и обработуваме може да бидат:

 • Име и Презиме;
 • Адреса;
 • Поштенски код и град;
 • Телефонски број (Фиксен и/или мобилен);
 • Е маил адреса
 • Статус на согласности
 • Историја на купувања

 

Ние ќе ги чуваме вашите лични податоци сè додека сме легално обврзани или имаме ваша согласност. Вие можете во кое било време да побарате пристап до вашите Лични Информации или да ги избришете (освен ако ние немаме обврска да ги процесираме и понатаму таквите лични податоци).

Секој корисник има права во врска со обработката на личните утврдени со важечкото законодавство кои права се однесуваат на пристап до лични податоци, корекција и бришење на лични податоци, повлекување на согласност и ограничување на користење на лични податоци.

Доколку сакате да искористите некое од наведените права можете во секое време да поставите прашање или да поднесете барање поврзанo со личните податоци до нашиот офицер за заштита на лични податоци.

Заради идентификација при остварување на вашите права, офицерот го задржува правото да побара дополнителни информации од вас, а во исто време може да одбиеме да преземеме нешто во случај да не можеме веродостојно да ве идентификуваме. Во согласност со важечкото законодавство, на вашето барање ќе одговориме што е можно поскоро, но не подоцна од 7 (седум) дена по приемот на барањето.

 

2.7. Анализа и статистичка обработка на податоците за планирање на деловна стратегија на Дунипа ДООЕЛ Скопје

Дунипа ДООЕЛ Скопје ќе ги користи вашите лични податоци за анализи и истражувања (таквите анализи и истражувања ќе бидат спроведени на псевдомизирани и анонимизирани основи секогаш кога тоа е возможно), што е неопходно за намената на нашиот легитимен интерес и за разбирање на нашите потрошувачи и нивните преференци, идентификувајќи шеми и трендови, подобрувајќи го корисничкото искуство, овозможувајчи информации, содржина и понуди создадени по вашите потреби, генерални истражувања и статистички намени и агрегирање на извештаи, за развој на нови производи и услуги, надгледување на перформансата на постоечките производи и услуги и подобрување на нашата технологија, за да би можеле да ви испраќаме пероснализирани маркетинг пораки и да прикажуваме онлајн реклами.

 

Врз основа на легитимен интерес, Дунипа ДООЕЛ Скопје користи податоци од минати купувања и податоци за комуникација со вас, заради внатрешна анализа и подготовка на стратегии во врска со следење на продажбата во различни канали на продажба, вклучително и времето на купување, фреквенцијата и вредноста. проверка на исправноста на податоците во системот, следење на реакцијата од комуникацијата со купувачите заради прилагодување на деловната активност и рекламирањето, следење на податоците за продажба (продадени производи, просечна вредност на потрошувачка кошничка, откуп, прво купување, број на производи по нарачка), анализа на корисници на одредени производи и прилагодување на рекламирањето.

Ваквата обработка ни овозможува да ги прилагодиме нашите рекламни и бизнис одлуки на трендовите од минатото, со што ви овозможуваме да ги добиете најдобрите производи, по најдобра цена.Ако не сакате таква обработка, можете да побарате бришење на вашите лични податоци во секое време.

 

Во процесот на анализа и статистичка обработка на податоците за планирање на деловната стратегија на Дунипа ДООЕЛ Скопје личните податоци кои ги собираме и обработуваме може да бидат:

 • Име и Презиме;
 • Адреса;
 • Поштенски код и град;
 • Телефонски број (Фиксен и/или мобилен);
 • Е маил адреса
 • Статус на согласности
 • Историја на купувања

 

Ние ќе ги чуваме вашите лични податоци сè додека сме легално обврзани или имаме ваша согласност. Вие можете во кое било време да побарате пристап до вашите Лични Информации или да ги избришете (освен ако ние немаме обврска да ги процесираме и понатаму таквите лични податоци).

Секој корисник има права во врска со обработката на личните утврдени со важечкото законодавство кои права се однесуваат на пристап до лични податоци, корекција и бришење на лични податоци, повлекување на согласност и ограничување на користење на лични податоци.

Доколку сакате да искористите некое од наведените права можете во секое време да поставите прашање или да поднесете барање поврзанo со личните податоци до нашиот офицер за заштита на лични податоци.

Заради идентификација при остварување на вашите права, офицерот го задржува правото да побара дополнителни информации од вас, а во исто време може да одбиеме да преземеме нешто во случај да не можеме веродостојно да ве идентификуваме. Во согласност со важечкото законодавство, на вашето барање ќе одговориме што е можно поскоро, но не подоцна од 7 (седум) дена по приемот на барањето.

 

 1. Политика на колачиња

 

Заради системска заштита, секогаш кога ќе ги посетите нашите веб страници, нашиот веб сервер привремено го регистрира вашиот домен и IP адресата на работната станица, заедно со уште неколку технички податоци во врска со сесијата т.е. посетата на веб страниците. Исто така, во одредени случаи ќе запишеме информации во форма на „Cookies“ на вашиот компјутер, со цел да ја приспособиме посетата на веб страниците според вашите потреби и навики. „Cookies“ се мали датотеки кои се внесуваат на компјутерот на корисникот од страна на веб серверот. Сите информации кои се меморираат во рамките на „Cookies“ можат да бидат искористени само за потребите на Дунипа веб услугата и тоа на начин на кој вашата приватност нема да биде загрозена.

При вашата посета на веб страниците на Дунипа ДООЕЛнема да вршиме прибирање на лични податоци, освен во случаи кога доброволно ќе ги дадете овие информации, на пример, при електронски нарачки, анкети, наградни игри или барања за информации. Личните податоци кои се собираат за време на вашата посета на веб страницата се обработуваат согласно позитивните прописи на Р. Македонија. Притоа, податоците поврзани со вашата картичка или вашата сметка во банка се испраќаат директно до банката преку шифрирана врска. Дунипа ДООЕЛ ниту ги собира ниту има пристап до информациите поврзани со вашата картичка или вашата сметка во банка.

 

 1. Договорни процесори

 

Ние ја почитуваме довербата која ни ја имате укажано со споделување на вашите лични податоци и ние нема да ги споделиме со никого за нивна лична употреба или намена. Како и да е, ние може да ги споделиме вашите лични податоци со нашите договорни процесори за на пример достава на вашите производи (со нашиот магацин, сервис за достава), плаќање на нарачката (пр. Банка), персонализирана комуникација (принтерници, сервиси за достава) итн. Со кои ние имаме склучено пишани договори за обработка на вашите Лични Информации само за претходно дефинираните намени.

 

 1. Социјални Медиуми

 

Веб страницата на Дунипа ДООЕЛ може да ви овозможи социјални приклучоци од разни социјални мрежи. Доколку изберете да стапите во интеракција со нив (преку регистрација на профил на социјален медиум), вашата активност на нашата веб страница или виа нашите апликации може да биде достапна на таа социјална мрежа, базирано на Политиката на Приватност на која се имате согласено при регистрација на таа мрежа. Доколку не сакате да ги споделите тие информации, ве молиме одлогирајте се од тие социјални медиуми.

 

 1. Сигурност и заштита на лични податоци

 

Дунипа ДООЕЛ Скопје ефикасно работи на имплементирање на соодветни технички и организациски безбедносни мерки, базирани на спроведената проценка на ризик, да ги заштити од било кои неавторизирани или нелегални процесирања и против било која случајна загуба, уништување или штета. Дунипа ДООЕЛ Скопје е должен да ги преземе сите пропишани технички и организациони мерки за обезедување на тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага, заради спречување неовластен пристап, неовластено откривање или евентуална нивна злоупотреба.

 

 1. Права на корисниците при собирање и обработка на лични податоци

 

Секој корисник има права во врска со обработката на личните утврдени со важечкото законодавство кои права се однесуваат на пристап до лични податоци, корекција и бришење на лични податоци, повлекување на согласност и ограничување на користење на лични податоци.

Доколку сакате да искористите некое од наведените права можете во секое време да поставите прашање или да поднесете барање поврзанo со личните податоци до нашиот офицер за заштита на лични податоци.

Заради идентификација при остварување на вашите права, офицерот го задржува правото да побара дополнителни информации од вас, а во исто време може да одбиеме да преземеме нешто во случај да не можеме веродостојно да ве идентификуваме. Во согласност со важечкото законодавство, на вашето барање ќе одговориме што е можно поскоро, но не подоцна од 7 (седум) дена по приемот на барањето.

– Пристап до лични податоци

 

Доколку сте регистрирани на интернет страницата на Дунипа ДООЕЛ Скопје можете да проверите лични податоци за вас. За пристап до целосните лични податоци можете во секое време да поставите прашање или да поднесете барање поврзанo со личните податоци до нашиот офицер за заштита на лични податоци и ние ќе ви испратиме копија од целосните лични податоци кои ние ги обработуваме за вас.

Заради идентификација при остварување на вашите права, офицерот го задржува правото да побара дополнителни информации од вас, а во исто време може да одбиеме да преземеме нешто во случај да не можеме веродостојно да ве идентификуваме. Во согласност со важечкото законодавство, на вашето барање ќе одговориме што е можно поскоро, но не подоцна од 7 (седум) дена по приемот на барањето.

 

– Корекција и бришење на лични податоци

Доколку сметате дека вашите податоци кои ги имаме се неточни или некомплетни можете во секое време да поставите прашање или да поднесете барање поврзанo со личните податоци до нашиот офицер за заштита на лични податоци и да побарате корекција на вашите лични податоци или да ги избришете. Вашите податоци ги внесувате сами и вие одговарате за нивната точност и веродостојност. Ние не сносиме никаква одговорност за внесените податоци.

Заради идентификација при остварување на вашите права, офицерот го задржува правото да побара дополнителни информации од вас, а во исто време може да одбиеме да преземеме нешто во случај да не можеме веродостојно да ве идентификуваме. Во согласност со важечкото законодавство, на вашето барање ќе одговориме што е можно поскоро, но не подоцна од 7 (седум) дена по приемот на барањето.

– Повлекување на согласност и ограничување на користење на лични податоци

Доколку сакате да ја ограничите комуникацијата од Дунипа ДООЕЛ илида се повлечете од добивање на нашата е-пошта и/или комуникација преку други канали, можете во секое време да поставите прашање или да поднесете барање поврзанo со личните податоци до нашиот офицер за заштита на лични податоци Можете да забраните користење на вашите лични податоци на еден од следниве начини.

Кога внесувате податоци во некоја од формите на веб страната, одберете ја опцијата дека не сакате вашите податоци да се користат во никакви дирекни маркетинг активности.

 

Ако претходно сте дозволиле употреба на податоците за дирекни маркетинг активности, можете да се предомислите и да поднесете барање поврзанo со личните податоци до нашиот офицер за заштита на лични податоци.

 

Заради идентификација при остварување на вашите права, офицерот го задржува правото да побара дополнителни информации од вас, а во исто време може да одбиеме да преземеме нешто во случај да не можеме веродостојно да ве идентификуваме. Во согласност со важечкото законодавство, на вашето барање ќе одговориме што е можно поскоро, но не подоцна од 7 (седум) дена по приемот на барањето.

 

 1. Чување на лични податоци

 

Ние ќе ги чуваме вашите лични податоци сè додека сме легално обврзани или имаме ваша согласност. Вие можете во кое било време да побарате пристап до вашите Лични Информации или да ги избришете (освен ако ние немаме обврска да ги процесираме и понатаму таквите лични податоци).

Можете во секое време да поставите прашање или да поднесете барање поврзанo со личните податоци до нашиот офицер за заштита на лични податоци.

 

 1. Промени на Политика за приватност

 

Дунипа ДООЕЛ работи во согласност со интернационално признаени приинципи и законодавството поврзано со личните податоци. Со оваа цел и исто така базирано на вашите повратнио реакции ние ќе ја дополнуваме оваа политика со цел да се осигураме дека нема да има никакви грешки во истата и дека ги содржи соодветните информации за вашите права и процесирани активности и дека е соодветно со применетото законодавство и најдобрите практики.

Дунипа ДООЕЛ – Скопје го задржува правото во секое време да jа измени или дополни оваа Политика за приватност. За секое нејзино изменување или дополнување ќе биде поставено видливо известување на оваа интернет страница.